یک آدم رنگی رنگی فکر می کنه آدم خوشبختیه. شاده چون می دونه که شادی از نگاه ما به مسایل ناشی می شه نه الزاما از عوامل بیرونی. در زندگی مدل خاص خودش رو داره : تقلید نمی کنه. می دونه چی می خواد توی زندگیش ولی جرات این رو هم داره که هر لحظه که لازم بود این خواسته رو تازه کنه. مسئول همه چیز زندگیشه . دنبال مقصر نمی گرده. موجود خلاقی هست. زندگیش پر از اتفاق های ساده اما هیجان انگیزه. بین خریدن و ساختن ترجیح میده بسازه. چیزهای زیادی می دونه، حتی چیزهای غیر معمول و ظاهرا نامرتبط ! ظاهرش براش مهمه. تیپ، قیافه و بدنش رو دوست داره و مواظبشونه ولی خوبی و بدی اش رو با الگوهایی که سعی می کنن بهش معرفی کنن نمی سنجه. ورزش می کنه و سلامته. دوست های رنگی رنگی داره – موجود اجتماعی هست اما اگر لازم شد بلده خودش به تنهایی هم شاد باشه. چیزهای مهم زندگیش همیشه مهمه براش ! ارزشهاش یادش نمی ره. بخشنده است . خوبی ها و خوشحالیاشو تقسیم می کنه با آدم ها. بدی ها رو هم یادش میره. زیاد کمک می کنه چون اینکار شادترش می کنه. قوی هست . نمی ترسه. دلیل های خوشبختی و خوشحالیشو می دونه. مزیت هایی که داره و معجزه هاشو. پر از انرژی و مثبته. نگران تغییر نیست. از تغییر استقبال می کنه.

یک آدم رنگی رنگی فکر می کنه آدم خوشبختیه. شاده [...]