5 گفتگوی صمیمانه با بدنمون - رنگی رنگی

۵ گفتگوی صمیمانه با بدنمون

۵ گفتگوی صمیمانه با بدنمون

اینکه با بدنت صمیمانه صحبت کنی اصلا چیز عجیبی نیست! اتفاقا یک عالمه نتیجه مثبت به دنبال داره. ممکنه خیلی از ماها در اثر تبلیغات منفی و نادرست شبکه های اجتماعی و رسانه ها، تصویر غلطی از بدنمون داشته باشیم و گاهی ناخواسته باهاش بد رفتاری کنیم. امروز این ۵ جمله رو به بدنت بگو و باهاش صحبت کن. یادت باشه تو فوق العاده ای قهرمان رنگی.

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...