گزیده سردبیر

۱۸ اسفند – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر ، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم.حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن.امروز یک شروع دوباره ست، از دستش نده.

ادامه مطلب...


۱۷ اسفند – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر ، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم.حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. رو به جلو حرکت کن و نذار شکست های گذشته جلوی پیشرفتت رو بگیره.

ادامه مطلب...


۱۶ اسفند – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر ، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم.حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. اگر میتونی رویاپردازی کنی پس میتونی بهشون برسی.

ادامه مطلب...


۱۵ اسفند – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر ، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم.حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن.بخند تا دنیا به روت بخنده آدم رنگی جان.

ادامه مطلب...


۱۴ اسفند – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر ، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم.حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. نذار هیچکسی انگیزه ت رو به زندگی ازت بگیره، تو با انگیزه میتونی کوه ها رو هم جابجا کنی.

ادامه مطلب...


۱۳ اسفند – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر ، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم.حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. در هر چیزی که می بینی حتما زیبایی ای وجود داره، نگاهت رو زیباتر کن.

ادامه مطلب...


۱۲ اسفند – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر ، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم.حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. برای هر روزت هدف گذاری کن تا انگیزه بیشتری داشته باشی :)

ادامه مطلب...


۱۱ اسفند – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر ، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم.حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. مثبت اندیشی اتفاق های مثبت رو به زندگیت جاری می کنه.

ادامه مطلب...