گزیده سردبیر

رادیو رنگی رنگی – قسمت بیست و دوم

قرار هست هر جمعه یک قسمت رادیو رنگی رنگی داشته باشیم. این یک پادکست شاد و کوتاه برای آدم های رنگی هست. این هفته هم دو داستان کوتاه دیگه برای شما می خونیم که گوش دادن بهش چند دقیقه طول می کشه و البته دو شعر خوب از شمس لنگرودی و مهدیه لطیفی. این شما و این داستان های ماهی تازه و برای اولین بار :

ادامه مطلب...


رادیو رنگی رنگی – قسمت بیستم

قرار هست هر جمعه یک قسمت رادیو رنگی رنگی داشته باشیم. این یک پادکست شاد و کوتاه برای آدم های رنگی هست. این هفته هم یک داستان کوتاه دیگه برای شما می خونیم که گوش دادن بهش چند دقیقه طول می کشه و البته یک شعر خوب از شمس لنگرودی. این شما و این داستان دوباره از کامران کهریزی.

ادامه مطلب...


رادیو رنگی رنگی – قسمت نوزدهم

قرار هست هر جمعه یک قسمت رادیو رنگی رنگی داشته باشیم. این یک پادکست شاد و کوتاه برای آدم های رنگی هست. این هفته هم یک داستان کوتاه دیگه برای شما می خونیم که گوش دادن بهش چند دقیقه طول می کشه و البته یک شعر خوب از شمس لنگرودی. این شما و این داستان زیبا ترین اجرا از کامران کهریزی.

ادامه مطلب...


رادیو رنگی رنگی – قسمت هجدهم

قرار هست هر جمعه یک قسمت رادیو رنگی رنگی داشته باشیم. این یک پادکست شاد و کوتاه برای آدم های رنگی هست. این هفته هم یک داستان کوتاه دیگه برای شما می خونیم که گوش دادن بهش چند دقیقه طول می کشه. و البته یک شعر خوب از شل سیلور استاین. این شما و این داستان خوشحالی از آنتوان چخوف.

ادامه مطلب...


رادیو رنگی رنگی – قسمت هفدهم

قرار هست هر جمعه یک قسمت رادیو رنگی رنگی داشته باشیم. این یک پادکست شاد و کوتاه برای آدم های رنگی هست. این هفته هم یک داستان کوتاه دیگه برای شما می خونیم که گوش دادن بهش چند دقیقه طول می کشه. و البته یک شعر خوب . این شما و این داستان نداشته هایش از کامران کهریزی.

ادامه مطلب...


رادیو رنگی رنگی – قسمت شانزدهم

قرار هست هر جمعه یک قسمت رادیو رنگی رنگی داشته باشیم. این یک پادکست شاد و کوتاه برای آدم های رنگی هست. این هفته هم یک داستان کوتاه دیگه ای برای شما می خونیم که گوش دادن بهش چند دقیقه طول می کشه. و البته یک شعر خوب این شما و این داستان چمدون تنهایی از کامران کهریزی.

ادامه مطلب...


رادیو رنگی رنگی – قسمت پانزدهم

قرار هست هر جمعه یک قسمت رادیو رنگی رنگی داشته باشیم. این یک پادکست شاد و کوتاه برای آدم های رنگی هست. این هفته هم یک داستان کوتاه دیگه ای برای شما می خونیم که گوش دادن بهش چند دقیقه طول می کشه. و البته یک شعر خوب این شما و این داستان تنبیه از کامران کهریزی.

ادامه مطلب...


رادیو رنگی رنگی – قسمت چهاردهم

قرار هست هر جمعه یک قسمت رادیو رنگی رنگی داشته باشیم. این یک پادکست شاد و کوتاه برای آدم های رنگی هست. این هفته هم یک داستان کوتاه دیگه ای برای شما می خونیم که گوش دادن بهش 6 دقیقه طول می کشه. و البته یک شعر خوب از حمید مصدق این شما و این داستان زنگ صدایش ، رنگ چشم هایش از کامران کهریزی.

ادامه مطلب...