چه هدف هایی برای زندگی ام داشته باشم ؟

آدم رنگی جان به این فکر کردیم که خوبه بیشتر با هم در مورد هدف های زندگی صحبت بکنیم . اینکه : اصلا من امسال چه هدف هایی باید داشته باشم ؟

ادامه مطلب...