استارت آپ ویکند تهران – گزارش روز دوم

روز ۵ شنبه بعد از خوردن صبحانه همه دور هم جمع شدند و آقای احمدی توضیح کاملی در مورد مدل بیزنسی آموزش های لازم رو دادن. بعد برگه های بزرگی برای نوشتن مدل بزنسی داده شد و گروه ها میز هاشون رو جدا کردن و کار شروع شد. تقریبا تا ساعت ۹ شب همه ی گروه ها درگیر برنامه ریزی ها و مسائل مربوط به کاراشون بودن . در این میان . مرسی ها هم وارد سالن شدن و به همه گروه ها برای ساختن مدل هاشون کمک کردن .

ادامه مطلب...