مطالعه گروهی با رنگی رنگی - داستان کوتاه از شل سیلور استاین - رنگی رنگی

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – داستان کوتاه از شل سیلور استاین

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – داستان کوتاه از شل سیلور استاین

داستان کوتاه پسرک و پیرمرد به ما ارتباط عمیق بین دو نسل را نشان می دهد.شباهت هایی هرچند تلخ و شیرین در عین دهه ها تفاوت سن

این داستان کوتاه اثر شل سیلور استاین است، این نویسنده در تمامی آثارش با سبک جالب و داستان ها و اشعار روان خود پیام های ظریفی را به خواننده منتقل میکند.

1

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...