مطالعه گروهی با رنگی رنگی - نامه ای از نیما یوشیج - رنگی رنگی

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – نامه ای از نیما یوشیج

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – نامه ای از نیما یوشیج

 هر شخصیت بزرگ و ماندگاری برای خود مشخصه‌هایی دارد که او را از دیگران متمایز کرده و در ذهن و قلب مردم ماندگار می‌کند، برای شخصیت های بزرگ ادبی هم مجموعه نوشته هایی هست که آن هارا با دیگران متفاوت می کند، یکی از این نمونه های عالی ادبیات نامه های نیما یوشیج به همسرش است. در ادامه یکی از این نامه هارا می خوانیم.

30

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...