12 نقل قول رنگی که بهت می‌گن ادامه بدی - رنگی رنگی

۱۲ نقل قول رنگی که بهت می‌گن ادامه بدی

۱۲ نقل قول رنگی که بهت می‌گن ادامه بدی

هیچ مسیر هموار و بدون دست اندازی برای رسیدن به هدف‌ها وجود نداره! چالش بخشی از این مسیره و برای مواجه شدن باهاش، باید آماده باشیم. اشکالی نداره اگر کمی نیاز به استراحت و تجدید قوا داشته باشیم. اما باید دوباره بلند شیم و ادامه بدیم. در این مطلب ۱۲ نقل قول رنگی رو برات یک‌جا جمع کردیم تا هر موقع برای ادامه دادن مسیرت نیاز به انگیزه و تلنگر داشتی، مرورشون کنی.

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...