5 جمله اثربخش برای آوردن گرمای امید به روزهای سرد و سخت زندگی - رنگی رنگی

۵ جمله اثربخش برای آوردن گرمای امید به روزهای سرد و سخت زندگی

۵ جمله اثربخش برای آوردن گرمای امید به روزهای سرد و سخت زندگی

مسیر رسیدن به رویاها، همیشه هموار، روشن و سرسبز نیست، گاهی ممکنه تاریک و گرفته بشه، دست اندازهای زیادی داشته باشه و عبورمون رو سخت کنه. در این شرایط امید داشتن به اینکه روزهای روشن دوباره برمیگردن، ممکنه کار خیلی سختی باشه. اما این ما هستیم که مسیر زندگی مون رو تعیین میکنیم، پس میتونین انتخاب کنین که که با اراده و سخت کوشی، برای رنگی شدن زندگیتون تلاش کنین. این جمله ها رو از افراد سرشناس براتون دستچین کردیم تا نور امیدی در روزهای تاریک زندگیتون باشن.

   1

41

2

42

3

43

4

44

5

45

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...