5 جمله اثربخش برای اینکه از شروع دوباره نترسین - رنگی رنگی

۵ جمله اثربخش برای اینکه از شروع دوباره نترسین

۵ جمله اثربخش برای اینکه از شروع دوباره نترسین

بعد از هر شکست باید عزم شروع داشته باشیم، ترس از شکست دوباره فقط ما رو از شروع منصرف میکنه. وقتشه که پا روی ترس ها بذاریم و بپذیریم که شکست بخشی از مسیر موفقیت هست و مهم ترین درس ها رو ازش میگیریم. باید با قدرت و انگیزه به پیش بریم و از شکست ها پله هایی برای ترقی و پیشرفت در آینده بسازیم.

1

2

3

4

5

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر





رنگی رنگی یعنی...