یک آدم رنگی شاده چون می دونه که شادی از نگاه ما به مسایل ناشی می شه نه الزاما از عوامل بیرونی - RangiRangi

یک آدم رنگی شاده چون می دونه که شادی از نگاه ما به مسایل ناشی می شه نه الزاما از عوامل بیرونی

یک آدم رنگی	شاده چون می دونه که شادی از نگاه ما به مسایل ناشی می شه نه الزاما از عوامل بیرونی

Comments are closed.

رنگی رنگی یعنی...