دنیایی که آدم های رنگی می خوان بسازن همون دنیاییه که همه ما آرزوشو داریم و جرات زندگی کردنش رو نداریم. - RangiRangi

دنیایی که آدم های رنگی می خوان بسازن همون دنیاییه که همه ما آرزوشو داریم و جرات زندگی کردنش رو نداریم.

دنیایی که آدم های رنگی می خوان بسازن همون دنیاییه که همه ما آرزوشو داریم و جرات زندگی کردنش رو نداریم.

Comments are closed.

رنگی رنگی یعنی...