20 مهر - صبحت بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۲۰ مهر – صبحت بخیر و رنگی

۲۰ مهر – صبحت بخیر و رنگی

مهر بوی پاییز و آرامش نیمه دوم سال رو همراه خودش میاره. مهر یعنی آفتاب داغ، توی هوای خنک پاییزی. رقص رنگها رو درختها و غروب و طلوع های دیوانه کننده ی خورشید. مهر با خودش محبت میاره، از اسمش هم معلومه. این فصل رومانتیک داره شروع میشه. پس یه روز قشنگ دیگه رو شروع کن، و برای رنگ زدن به زندگی دور و برت تلاش کن!

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. شنبه روز کاره! امروز کارهای عقب مونده مون رو به پایان می رسونیم و سعی می کنیم ذره ای هم شده توی برنامه های زندگی جلو بریم! وقت رو نباید از دست داد!

 

a2

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...