14 مهر - صبحت بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۱۴ مهر – صبحت بخیر و رنگی

۱۴ مهر – صبحت بخیر و رنگی

مهر بوی پاییز و آرامش نیمه دوم سال رو همراه خودش میاره. مهر یعنی آفتاب داغ، توی هوای خنک پاییزی. رقص رنگها رو درختها و غروب و طلوع های دیوانه کننده ی خورشید. مهر با خودش محبت میاره، از اسمش هم معلومه. این فصل رومانتیک داره شروع میشه. پس یه روز قشنگ دیگه رو شروع کن، و برای رنگ زدن به زندگی دور و برت تلاش کن!

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم.حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. همه بعضی وقتها احساس ضعف می کنیم و ممکنه زانوهامون کمی بلرزه. ولی به خودت ایمان بیار، محکم وایسا و قبول کن که میتونی قوی باشی…

 

e2

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...