یک آدم رنگی چیزهای مهم زندگیش همیشه مهمه براش ! ارزشهاش یادش نمی ره. - RangiRangi

یک آدم رنگی چیزهای مهم زندگیش همیشه مهمه براش ! ارزشهاش یادش نمی ره.

یک آدم رنگی چیزهای مهم زندگیش همیشه مهمه براش ! ارزشهاش یادش نمی ره.

Comments are closed.

رنگی رنگی یعنی...